(el texto en castellano se encuentra abajo)

 

13. 03. 2006.

 

HRVATI IZ ARGENTINE

 

U palači Matice Hrvatske svečano je predstavljena knjiga ugledne argentinske književnice i publicistkinje hrvatskog podrijetla Carmen Verlichak pod naslovom Los Croatas de la Argentina, koja je objelodanjena u nakladi Krivodol Pressa iz Buenos Airesa krajem 2005. U nazočnosti brojne publike, uz autoricu Carmen Verlichak, o knjizi su govorili akademik Tonko Maroević, vrsni prevoditelj Mate Maras, te zamjenik ravnatelja Hrvatske Matice Iseljenika gospodin Domagoj Ante Petrić koji je i sam dijelio gorku sudbinu naših političkih emigranata u toj južnoameričkoj zemlji. Na predstavljanju knjige bile su također i saborska zastupnica te predsjednica upravnog odbora HMI-a Zdenka Babić Petričević kao i ravnateljica Hrvatske Matice Iseljenika Katarina Fuček. Hrvatska Matica Iseljenika sudjelovala je u financiranju nakladničkog projekta argentinske Hrvatice Verlichak.

---------------------------------

 

Knjiga publicistkinje i književnice našega podrijetla Carmen Verlichak pod naslovom Los Croatas de la Argentina iliti Hrvati u Argentini objavljena je 2005. godine u Buenos Airesu u nakladi Krivodol Pressa. Na 208 stranica autorica izvrsno analitički raščlanjuje hrvatsko iseljavanje u tu južnoameričku zemlju, kazao je akademik Tonko Maroević. Među prvima u tu južnoameričku zemlju stigli su našijenci već u XVIII. i početkom XIX. stoljeća poput isusovca Planticha i to 1754. godine. Slijede iseljenički valovi iza 1870. godine te oni nakon Drugoga Svjetskog Rata, rekao je zamjenik ravnatelja HMI Domagoj Ante Petrić. Kao izvorni svjedok emigrantskog života u Argentini procjenjuje kao i autorica da ondje živi više stotina tisuća građana hrvatskog podrijetla koji su se više manje integrirali pa i asimilirali u argentinsko društvo. Gospodin Domagoj Ante Petrić osobito pohvaljuje autoričin stil pisanja, jer smatra da je metodom znanstvene naracije polučila bolji rezultat i uspješnije pronašla put do čitateljstva kako u Argentini tako i u Hrvatskoj.

U knjizi su opisani motivi odlaska iz povijesnih hrvatskih zemalja, radi čega su se na putovnicama kroz povijest mijenjali nazivi od Austro-ugarske monarhije do prve i druge Jugoslavije. Stotine su godina naši težaci odlazili zbog filoksere koja je napala vinovu lozu na dalmatinskom otočju i priobalju, zatim zbog obveze služenja vojnog roka u doba Austro-ugarske koji je u to vrijeme u mornarici trajao čak šest godina. Ukratko, ekonomskim uzrocima raseljavanja u XX. stoljeću pridružili su se politički faktori, naglasio je prevoditelj Mate Maras.

Dirljiva su svjedočanstva preživjelih ljudi s Bleiburga, te onih koji su prošli talijanski Logor Fermo kao i El-Shatt u Egiptu. Među njima su: Višnja Mažuranić, Željka Šimunić, Mira Dugački Vrljičak, Krešimir Miksic, Vera Korsky, itd.

Građi knjige autorica je pridružila tematske cjeline koje su napisali Ante Žuvela, Jorge Rouillon, Albino Diéguez Videla, Fernando Sánchez Zinny i Jasna Bulat.

Uz iseljenička svjedočanstva, autorica je priredila opise gradova i mjesta u Hrvatskoj – Zagreba, otoka Brača, Hvara, Suska, Silbe, te Rijeke, Splita i Krivodola u kojem su rođeni predci sa oćeve strane publicistkinje i književnice našega podrijetla Carmen Verlichak.

Posljednja su poglavlja posvećena našim ljudima koji su postali ugledni argentinski inženjeri šumarstva, zatim likovima Hrvata u argentinskoj književnosti i razmišljanjima doktora Ive Korskog o problemima prvih naraštaja Hrvata rođenih u Argentini.

Nadahnuti pohvalni govori o knjizi Carmen Verlichak izmamili su suze na oči publici, osobito u riječima književnog prevoditelja Mate Marasa koji je objašnjavao obiteljsku korjeniku iseljenika Kazimira Vrljička koji je u Argentini imao osmero djece među kojima je i autorica Carmen. Naime, Kazimir Vrljičak, koji je iz rodne Dalmacije sa suprugom Zagrepčankom Mirom Dugački došao u Buenos Aires 1947. preko Madrida (skupa s njihovom djecom Jorgeom Marinom, Marijom i Carmen), a poslije su rođeni u Argentini Joza, Ignacio, Victoria, Francisco i Teresa – imao je buran i uspješan život. Dovoljno je samo proučiti životopis Carmen Verlichak tj. Vrljičak, ali i njezinog brata Joze Vrljička koje je urednik najčitanijeg hrvatskog časopisa na španjolskom jeziku Studia Croatica.

 

Tekst: Vesna Kukavica

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 13. 03. 2006.

 

LOS CROATAS DE ARGENTINA

 

En el palacio de la Matica Hrvatska (Matrix Croatica – www.matica.hr ) solemnemente se presentó el libro de la distinguida escritora y publicista de origen croata Carmen Verlichak titulado Los Croatas de la Argentina, que fue editado por Krivodol Press de Buenos Aires a fines de 2005. Con la presencia de numeroso público, acompañando a la autora Carmen Verlichak, hablaron del libro el académico Tonko Maroević, el eximio traductor Mate Maras, así como el Subdirector de la Fundación para la Emigración Croata (Hrvatska Matica Iseljenika - HMI) señor Domagoj Ante Petrić quien compartió el amargo destino de nuestros emigrantes políticos en ese país sudamericano. En la presentación del libro estuvieron presentes también la representante en el Sabor y presidente de la Junta de Dirección de la Fundación para la Emigración Croata Zdenka Babić Petričević así como también la Directora de la Fundación, Katarina Fuček. La Hrvatska Matica Iseljenika contribuyó al financiamiento del proyecto editorial de la croata-argentina Verlichak.

---------------------------------

 

El libro de la publicista y escritora de origen croata Carmen Verlichak intitulado Los Croatas de la Argentina apareció en Buenos Aires en 2005, publicado por Krivodol Press. En sus 208 páginas la autora en forma excelente analiza clasificando la emigración croata a ese país sudamericano, dijo el académico Tonko Maroević. Los primeros croatas que arribaron a ese país sudamericano lo hicieron ya en el siglo XVIII. y a comienzos del siglo XIX. El jesuita Plantich llegó en 1754. Luego vinieron las olas de inmigración después del año 1870, así como la ola después de la Segunda Guerra Mundial, dijo el Subdirector de la HMI Domagoj Ante Petrić. Como testigo vivencial de la vida de emigrante en Argentina estima, al igual que la autora, que allí viven varios cientos de miles de ciudadados de origen croata que están en mayor o menor medida integrados y asimilados en la sociedad argentina. El señor Domagoj Ante Petrić particularmente pondera el estilo de escritura de la autora, ya que considera que a través del método de la narración científica generó un mejor resultado y encontró exitosamente el camino hacia los lectores tanto en Argentina como en Croacia.

En el libro se describen los motivos de la salida de la tierra histórica croata, y el porqué en sus pasaportes a lo largo de la historia se cambiaba la forma como eran llamados, desde la monarquía Austro-Húngara hasta la primera y segunda Yugoslavia. Durante cientos de años nuestros croatas campesinos emigraban debido a la filoxera que atacó a las vides en las islas y en la costa dálmata, y luego por la obligación de cumplir con el servicio militar en tiempos de Austro-Hungría, que en ese entonces duraba hasta seis años en la marina. En breve, a los factores económicos de emigración, en el siglo XX se sumaron los factores políticos, expresó el traductor Mate Maras.

Son conmovedores los testimonios de los sobrevivientes de Bleiburg, y de los que pasaron por el Campo Fermo en Italia y El-Shatt en Egipto. Entre ellos están: Višnja Mažuranić, Željka Šimunić, Mira Dugački Vrljičak, Krešimir Mikšić, Vera Korsky, etc.

Al material del libro, la autora acompañó tópicos temáticos que escribieron Ante Žuvela, Jorge Rouillon, Albino Diéguez Videla, Fernando Sánchez Zinny y Jasna Bulat.

Junto a los testimonios de los emigrantes, la autora preparó una descripción de las ciudades y pueblos de Croacia – Zagreb, la isla de Brač, la isla de Hvar, Susak, Silba, así como Rijeka, Split y Krivodol donde nacieron los antepasados paternos de la publicista y escritora de origen croata Carmen Verlichak.

Los últimos párrafos están dedicados a los que llegaron a ser distinguidos ingenieros especializados en bosques en la Argentina, así como también a figuras croatas de la literatura argentina y las consideraciones del doctor Ivo Korsky sobre los problemas de la primera generación de croatas nacidos en Argentina.

Los inspirados elogios sobre el libro de Carmen Verlichak hicieron brotar lárimas en los ojos del público, particularmente con las palabras del traductor literario Mate Maras quien explicó las raíces familiares del emigrante Kazimir Vrljičak quien en Argentina tuvo ocho hijos entre quienes está la autora Carmen. Esto es, Kazimir Vrljičak, quien desde su Dalmacia natal con su esposa Mira Dugački, nacida en Zagreb, llegó a Buenos Aires en 1947 pasando por Madrid (junto con sus hijos Jorge Marin, María y Carmen), y luego en Argentina nacieron Joza, Ignacio, Victoria, Francisco y Teresa – tuvo una vida agitada y exitosa. Es suficiente leer el curriculum de Carmen Verlichak - Vrljičak, o el de su hermano Joza Vrljičak quien es el director de Studia Croatica, la revista croata en idioma castellano más leída.

 

Texto: Vesna Kukavica

 

 

 

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Dra. Adriana Ivana Smajic

Servicios jurídicos y de traducción oficial - Traducción de partidas de nacimiento, matrimonio, defunción y otros documentos legales - Confección de poderes - La Dra. Smajic es abogada y traductora matriculada de croata-castellano –

Abogado – Traductor oficial – Traductor público – Traductor jurado

adriana.smajic@gmail.com - +54 - 11 - 4811-8706

 

 

Dra. Adriana Ivana Smajic

Legal and translation services - Lawyer

Translation of birth, marriage and death certificates and other documents – Powers of Attorney

Sworn translator – Croatian Spanish

adriana.smajic@gmail.com - +54 - 11 - 4811-8706